Kalendár podujatí

Bike Open Fest - MTB eliminátor

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Atraktívne vyraďovacie preteky MTB eliminátor pre všetkých pretekárov a fanúšikov v horskej cyklistike, ktorí si to rozdajú na prestavanej prekážkovej trati, ktorá preverí ich technické zručnosti v skvelej podvečernej atmosfére. Štartovné pre účastníkov je zadarmo.
Dátum:
sobota 28.4. 2019

Miesto:
Šamorín, Dubová 33, areál rezortu x-bionic® sphere.

Mapa areálu:


Trasa:
MTB eliminátor okruh E - 400 m s Crosscountry prekážkami

Štart:
19:00 Trasa E

Vyhlásenie výsledkov MTB eliminátora bude v nedeľu 28.4. o 16.00

Kategórie E - MTB eliminátor
  • E1: muži do 18 rokov
  • E2: muži nad 19 rokov
  • E3: ženy bez rozdielu veku
Štartovné:
ZDARMA (Štartovať môžu všetci prezentovaní-zaplatení na Kros 50km, 33km, a 18km)

Prihlásenie:
- pri online registrácii na Kros 50km, 33km, a 18km zakliknúť "IDEM ELIMINÁTOR" do 25.4.2019 do 23.59 hod.
- na mieste pri vyplňovaní prihlášky na Kros 50km, 33km, a 18km "IDEM ELIMINÁTOR"

Dodatočné informácie:
- Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
- Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
- V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
- Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje:
rozhodcovský zbor Slovenského cyklistického zväzu, hlavný rozhodca Ondrej Bíroš
technika merania času: pasívny čip

Servis na trati, v priestore štartu a cieľa zabezpečuje športový partner ŠPORTSERVIS.
Rozloží v areáli rezortu servisný stan, v ktorom bude poskytovať cyklistom kompletný servis a poradenstvo, vybaví občerstvovačky náradím a materiálom pre prípad malého servisu alebo porúch, umožní servis aj mimo občerstvovačiek a to na určitých miestach pre prípad malého servisu alebo poruchy na trati

Podmienky účasti:
  • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
  • MTB eliminátor sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
  • odporúčame lekársku prehliadku
  • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
  • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš pretek maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )
Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:
Tu

V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juraj.janosik@bikeopenfest.sk
Pavol Grujbar, pavol.grujbar@bikeopenfest.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.
keyboard_arrow_up